Hizmet Sözleşmesi

1. Taraflar

1.1. Hizmet Sağlayıcı

Hizmet Sağlayıcı, sözleşme içerisinde kısaca “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır.

Hizmet Sağlayıcı Firma:

Vergi Dairesi :

Vergi No :

Adres :

Servis Sitesi :

E-posta :

Telefon :

1.2. Servis/Ürün/Hizmet Kullanıcısı

Servis/Ürün/Hizmet Kullanıcısı, sözleşme içerisinde kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır.

Servis/Ürün/Hizmet Kullanıcısı : Bu sözleşmeyi, Hizmet Sağlayıcı'nın web sitesindeki üyelik bölümünden yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurum.

Servis/Ürün/Hizmet Kullanıcısı :

Ad :

Soyad :

Adres :

E-posta :

Telefon :

Vergi Dairesi :

Vergi No :

2. Sözleşmenin Amacı ve Konusu

Sözleşmenin amacı Hizmet Sağlayıcı ile Müşteri arasındaki ticari ilişkiyi düzenlemek, servisleri/ürünleri/hizmetleri tanımlamak ve tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Gizlilik

Gizli bilgi; Hizmet Sağlayıcı tarafından gizli olduğu bildirilen her türlü bilgi, Hizmet Sağlayıcı'nın iştigal ettiği her türlü iş (bunların keşfi, icadı, araştırılması, geliştirilmesi, imali ve satış dahil), proses veya genel ticari faaliyetler (satış maliyetleri, kâr, fiyatlandırma metotları, organizasyon ve personel listesi dahil) ile ilgili her türlü bilgi ve bu madde kapsamında aksi belirtilmedikçe Hizmet Sağlayıcı bilgi kaynaklarına/sistemlerine (bilgisayar, iletişim ağı, her türlü iletişim aracı dahil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi veya veriler sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla kapsamaktadır.

Müşteri ve Hizmet Sağlayıcı kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan fikir, bilgi, içerik, veri, belgeler ve gizli bilgi hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere gerekli olan her türlü güvenlik önlemlerini alacaktır.

Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler.

Hizmet Sağlayıcı, servislerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel verileri Hizmet Sağlayıcı, Müşteri'lerine daha özel ve etkin bir Müşteri deneyimi yaşatmak amacıyla Hizmet Sağlayıcı iş ortakları ile paylaşabilir.

Hizmet Sağlayıcı, servislerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin kullanımı sırasında topladığı bilgileri, söz konusu Müşteri'nin veya Üye'nin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Burada belirtilen yükümlülükler süresiz olup, iş bu sözleşme sona erse dahi devam edecektir. Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri birbirleri hakkında öğrendikleri her türlü gizli bilgiyi korumayı kabul ve taahhüt eder.

4. Sözleşmenin Feshi

Müşteri ödemelerinde temerrüde düşer veya acze düşer veya tasfiye olur veya iflas ederse Hizmet Sağlayıcı ilgili sevis/ürün/hizmetlerin fesih hakkını herhangi bir tazminat ödemeksizin ve ihbar yükümlülüğü olmaksızın saklı tutar. Ancak bu halde dahi Hizmet Sağlayıcı'nın sözleşme nezdinde doğan hak ve alacakları saklı kalacaktır.

Müşteri, sözleşme süresi dolmadan da sözleşmeyi tüm borçları saklı kalacak şekilde tek taraflı olarak fesih edebilir.

5. Diğer Hükümler

7.1. 5.1. Anlaşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde öncelikle taraflar arasında iyi niyete dayalı olarak anlaşmaya varılmaya çalışılacağını Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder. Uyuşmazlıkların devam etmesi halindeyse İstanbul (Merkez) Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul İcra Müdürlükleri yetkilidir.

5.2. Bildirimler

Hizmet Sağlayıcı, Müşteri'ye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle Müşteri'nin sözleşmede bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu e-posta adresinin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk Müşteri'ye aittir. Bununla birlikte ilgili servisin/ürünün/hizmetin sağlandığı web sitesi üzerinden yapılan duyurular da geçerli sayılacaktır.

Müşteri sözleşmede ve/veya daha sonra Hizmet Sağlayıcı'ya bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Hizmet Sağlayıcı'ya Müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelebilecek aksaklık ve zararlardan dolayı, Müşteri Hizmet Sağlayıcı'ya hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

Konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sözleşmede belirtilen iletişim adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe geçerli sayılmayacaktır.

5.3. Taraflara Ait Bilgilerdeki Değişiklikler ve Sonuçları

Firma ünvanının, ticari iş adresinin veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen gerçekleşmesine ve gerekse ticaret sicilindeki tesciline müteakip en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde değişiklikler karşı tarafa bildirilecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda, karşı tarafa eski ünvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup, bildirim gibi tüm vesaik doğru düzenlenmiş ve gönderilmiş sayılır. Her iki tarafta imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç ve yükümlülük altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülükler geçerliliğini sürdürmeye devam eder.

5.4. Fikri Mülkiyet

Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Kayıtların Geçerliliği

Aksi belirtilen durumlar hariç, Müşteri'nin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, Hizmet Sağlayıcı kayıtları geçerli sayılacaktır.

5.6. Sözleşme Değişiklikleri

Bu sözleşmede ve eklerinde zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Hizmet Sağlayıcı'nın Servis Sitesi'nde sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile Müşteri'ye bildirilecektir. Müşteri, Hizmet Sağlayıcı'nın servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

5.7. Vergi, Resmi Harçlar ve Diğer Giderler

Taraflardan herbiri işbu sözleşmeden ve eklerin kendisinde kalan suretinden doğmuş ve doğacak damga vergisi, harç, fon vs. mali yükümlülüklerden bizzat kendisi sorumlu olacak ve ödeyecektir.

5.8. Mücbir Sebepler

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ya da öngörülemeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen, tamamen veya zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

5.9. 5.9. Genel Yükümlülükler

5.9.1. Her iki taraf da genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı olarak birbirlerinin çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. Ticari Hukuk Sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9.2. Hizmet Sağlayıcı'dan kaynaklanmayan ve Müşteri'nin kendi tarafında (ev, iş ve diğer kullanım alanları) oluşabilecek yazılımsal ve donanımsal tüm aksaklıkları gidermek Müşteri'nin yükümlülüğündedir. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu Müşteri'ye ait olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır. Bundan dolayı Hizmet Sağlayıcı'nın hiç bir sorumluluğu olmayacaktır.

5.9.3. Müşteri, hizmet dahilinde veya haricen sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak, yetkisi veya erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmeye çalışmayacağını ve bu tarz bir girişiminden dolayı oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu tarz bir girişimin tespiti durumunda Hizmet Sağlayıcı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir ve ilgili yasalar çerçevesinde dava açma hakkını saklı tutar.

5.9.4. Müşteri, kullandığı hizmet dahilinde barındırdığı, kullandığı, yayınladığı tüm dosya, döküman, içerik ve programlardan, web sitesi ve e-posta hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisinin sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi, işlem ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bunlardan dolayı oluşabilecek yaptırım ve cezaları karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu konuda doğabilecek sorunlardan Hizmet Sağlayıcı'ya herhangi bir kusur iletilemez.

5.9.5. Müşteri, Hizmet Sağlayıcı'dan bu sözleşme nezdinde aldığı servisleri ve hizmetleri, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun Hizmet Sağlayıcı'nın önceden açık yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara kiralayamaz, devredemez, satamaz veya paylaştıramaz.

5.9.6. Herhangi bir kanuni düzenlemeden dolayı meydana gelebilecek değişiklik ve düzenlemelerden Hizmet Sağlayıcı sorumlu olmayacaktır.

5.9.7. Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir sınırlama olmaksızın ya da Müşteri'nin önceden iznine gerek olmaksızın, Müşteri'nin Hizmet Sağlayıcı'nın servis, ürün, ve hizmetlerinin kullanıcısı ve müşterisi olduğunu açıklamaya yetkilidir.

5.10. Ödeme ve Ücretler Konusundaki Yükümlülükler

Sözleşmeye konu olan servislerin, ürünlerin ve hizmetlerin süreleri bittiğinde sözleşmeye konu olan servislerin, ürünlerin ve hizmetlerin süreleri taraflardan herhangi birinin itirazı olmadığı sürece otomatik olarak uzatılmış kabul edilir. Yeni hizmet dönemine ait bedeller, uzatılan sürenin başında tahsil edilir.

Müşteri, Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan ürünlerin/servislerin/hizmetlerin karşılığı olan ücretleri ödemekle sorumludur.

Müşteri, ödemelerini Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulacak ürünlerin, servislerin ve hizmetilerin verilmesinden önce dönemsel olarak peşin olarak ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Faturalar ödeme sonrasında düzenlenecek olup, ödeme tarihindeki T.C.M.B. döviz efektif satış kuru esas alınarak TL üzerinden düzenlenecektir. K.D.V. bedeli ve gerekli diğer vergiler faturaya ayrıca ilave edilecektir.

Hizmet Sağlayıcı, Müşteri'nin ilgili ödemelerini belirtilen günde ödememesi halinde aylık %5 gecikme faizi uygulama hakkını saklı tutacaktır. Müşteri'nin tahakkuk eden ücretlerini ve gecikme bedellerini ödememesi durumunda Müşteri'ye verilen ürün/servis/hizmet durdurulabileceği gibi Hizmet Sağlayıcı'nın alacakları saklı kalmak üzere sözleşme Hizmet Sağlayıcı tarafından fesih edilebilir. Müşteri bu nedenle herhangi bir hak ve alacak iddiasında bulunamaz.

Hizmet Sağlayıcı tarafından sözleşmenin feshi ve Hizmet Sağlayıcı'nın başlatacağı takipler dolayısı ile Müşteri fiili ödeme tarihine kadar veya sürecek takip boyunca da aylık %5 temerrüt faizi ve ilaveten avukatlık ücretini Hizmet Sağlayıcı'ya peşinen ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Onay ve Yürürlülük

Müşteri'nin Hizmet Sağlayıcı'nın web sitesinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

Bu sözleşmenin bir veya daha fazla hükmünün herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan hükümler, sözleşme geçersiz hüküm olmadan imzalanmışcasına geçerli olacak ve sözleşme yürürlükte kalacaktır.

İş bu sözleşme 7 Madde ve alt maddelerden ve bununla birlikte 7 nci Maddede belirtilen ek sözleşmelerden oluşmaktadır. Müşteri tarafından içeriği okunup anlaşıldıktan sonra kabul edilmiştir.

7. Ekler

Ek-1: Gsm Servisleri Sitesi'nin Tanım ve Şartları

. / …. / .......... Tarihli Hizmet Sözleşmesi'ne ait Ek-1

Gsm Servisleri Sitesi Tanım ve Şartları

1. Gsm Servisleri Sitesi

Hizmet Sağlayıcı tarafından, Müşteri'nin belirlediği alıcılara operatörler vasıtayla Müşteri'nin belirlediği verinin ulaştırılmasını sağlayan web servisidir. Bu servis direkt olarak Servis Sitesi üzerinden veya Servis Sitesi'nden yönlendirmesi yapılmış başka bir site üzerinden verilebilir.

1.1. Tanımlar

Gsm Servisleri Sitesi: Oluşturulan üyelerden sistemde tanımlı formatlarda veri gönderim talebi alma, veriyi alıcılara iletebilecek sistemde tanımlı servislere yönlendirme, üyelik yönetim sistemi, içerik yönetim sistemi, duyuru yönetimi, ödeme/havale bildirim sistemi, üye paneli, yönetim paneli ve e-posta yoluyla destek özelliklerini barındıran web servisidir.

Paket; Gsm Servisleri Sitesi üzerinde tanımlı veri gönderim modellerinden bir veya birkaçını kullanarak Müşteri'nin tüketebileceği toplam veri gönderim hakkını tanımlar.

Gönderim Birim Ücreti: Çeşitli veri formatları için Hizmet sağlayıcının belirlediği veri gönderim birim bedelidir. Müşteri'nin gerçekleştirdiği her veri gönderimi için gönderilen veri formatına ait birim bedeller Müşteri'nin sahip olduğu Paket kotasından düşülür.

1.2. Ürün, Servis veya Hizmetin Süresi

Müşteri'ye ait Paket kullanım süresi içerisinde tüketilebilir. Kullanım süresi içerisinde tüketilmeyen Paket ileriki dönemlere devredilebilir. Veya Müşteri'ye kullanmadığı miktarın bedeli geri ödenir.

1.3. Gizlilik

Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri ana sözleşmenin 3 ncü maddesindeki gizlilik esaslarına uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4. Ürün, Servis veya Hizmetin Feshi

Müşteri, sözleşme süresi dolmadan da sözleşmeyi tüm borçları saklı kalacak şekilde tek taraflı olarak fesih edebilir.

1.5. Müşteri'nin ve Hizmet Sağlayıcı'nın Hak ve Yükümlülükeri

8.1.5.1. 1.5.1. Bu hizmet, Hizmet Sağlayıcı'nın hizmet aldığı ve belirlediği sunucularda barındırılarak verilir ve Hizmet Sağlayıcı'nın yetkilendirmesi dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veritabanına erişim ve müdahaleye sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veritabanı Hizmet Sağlayıcı'nın kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır.

1.5.2. Gsm Servisleri Sitesi'nin kullanımı için gerekli teknik altyapının kurulmasına müteakip hizmetin sağlanması, Müşteri tarafındaki bir eksiklik nedeniyle gecikmesi durumunda, bu dönem için normal hizmet kullanım ücretleri tahakkuk ettirilecektir.

1.5.3. Müşteri'nin yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı işlemlerde kredi kartı bilgileri kesinlikle sunucu üzerinde bulundurulmaz. Bu tür işlemlerden doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarından ve hatalarından, bu bilgiler sunucularda tutulmadığı için Hizmet Sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

1.5.4. Gsm Servisleri Sitesi'nde Müşteri'ye ait olan ve Müşteri tarafından doldurulması gereken kısımlardan Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir. Sitede TCK'ya (Türk Ceza Kanuna) göre suç oluşturabilecek Müşteri'ye ait içerik ve eylemlerden, banka ile Müşteri arasında oluşabilecek problemlerden ve bu problemlerden doğabilecek sonuçlardan Müşteri sorumludur. Böyle bir durumda Hizmet Sağlayıcı siteyi kısmen veya tamamen kapatma hakkını ve Müşteri hak ve yetkilerini sınırlandırma veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir.

8.1.5.2. 1.5.5. Hizmet Sağlayıcı, Gsm Servisleri Sitesi'nin kullanımı ile bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere zarar veren, SPAM gönderim gerçekleştiren veya kötü amaçlı saldırılara maruz kalan Müşteri’nin hizmetini gerekli kullanım kesintilerini yaptıktan sonra kısmen veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti hakları Hizmet Sağlayıcı'da saklıdır.

8.1.5.3. 1.5.6. Gsm Servisleri Sitesi üzerinden gönderilen ve yayınlanan verilerin doğruluğu ve içeriği hususunda, tüm sorumluluk Müşteri'ye aittir. Bu çerçevede verinin; T.C. Kanunlarına ve yürürlükteki mevzuata, ahlaka, adaba, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, T.C.'nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmemesi için gerekli önlemleri almak Müşteri'nin sorumluluğundadır. Gsm Servisleri Sitesi kullanılarak gönderilen verilere ait; veriyi gönderen üyenin bilgileri, üyenin IP adresi, verinin içeriği, gönderim zamanı, verinin gönderildiği numaralar ve gelen yanıtlar gerektiği durumlarda kanun uygulayıcı kurumlarla paylaşılmak üzere Hizmet Sağlayıcı tarafından saklanacaktır.

8.1.5.4. 1.5.7. Operatörler tarafında her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek arızalar ve Hizmet Sağlayıcı'nın kontrolünde olmayan erişim problemi ve gecikmelerden Hizmet Sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

8.1.5.5. 1.5.8. Hizmet Sağlayıcı, veri gönderilecek abonenin hattının açık olmaması, telefon ayarlarının veri formatını almaya uygun olmaması, havasal ve karasal iletişim hatları ile şebekesinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı bilgilerin verinin alıcısına mutlaka ulaştırılacağını garanti etmez. Gönderilecek veri operatöre teslim edildikten sonra, operatörün veri merkezinde operatörün belirlemiş olduğu veri geçerlilik süresi boyunca iletilmesi denenecektir.

8.1.5.6. 1.5.9. Hizmetin verilmesi sırasında operatörlerden kaynaklanan problemlerde, operatörlerin çözüm süreleri geçerlidir ve problemlerden kaynaklanan işbu sözleşme konusu hizmetin verilmesinde ortaya çıkabilecek olan aksamalardan, Hizmet Sağlayıcı sorumlu olmayacaktır. Aynı şekilde şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, Müşteri’nin veya üçüncü şahısların hileli bir şekilde hizmeti bloke etmek amaçlı hareketleri sebebiyle veya yasal sebeplerle ya da Hizmet Sağlayıcı'nın elinde olmayan nedenlerle, mücbir sebeplerle hizmetin verilmesi geçici olarak ya da tamamen durabilir. Hizmet Sağlayıcı'nın bu gibi hallerde hiçbir sorumluluğu yoktur. Hizmet Sağlayıcı, mümkün ve gerekli olan hallerde, bu tür kesintileri Müşteri’lerine duyuracaktır.

8.1.5.7. 1.5.10. Müşteri, göndereceği verilerin içeriğini hazırlarken Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenmiş format ve teknik kurallara uymak ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Aksi takdirde bu nedenle gönderilemeyecek veya eksik göndeilecek olan verilerden Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir. Hizmet Sağlayıcı'nın bahsedilen format ve teknik kuralları her hangi bir zamanda değiştirme hakkı saklıdır.

1.5.11. Müşteri'nin veri gönderdiği alıcılara ait bilgileri yasal olarak elde ettiği kabul edilir. Bu konuda, Hizmet Sağlayıcı hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Yasal tüm sorumluluk ve yükümlülükler Müşteri’ye aittir.

8.1.5.8. 1.5.12. Müşteri, Hizmet Sağlayıcı'nın ihmal ve kusurundan kaynaklanan sebepler dışında, gönderilen verilerin alıcıya yanlış veya eksik gönderilmesinden veya verilerin alıcıya isteği dışında gönderilmiş olmasından ve bu konularda 3. şahıslar tarafından Hizmet Sağlayıcı'ya yöneltilebilecek talep ve davaların asıl muhatabının kendisi olduğunu, bu konuda Hizmet Sağlayıcı'nın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.1.5.9. 1.5.13. Hizmet Sağlayıcı'nın kontrolünde olmayan arızalar, erişim problemleri ve gecikmelerden Hizmet Sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

8.1.5.10. 1.5.14. Müşteri'nin belirlediği alıcılara göndereceği veriler, veri alma/gönderme özelliğine sahip terminalin açık ve kapsam alanı içerisinde olması şartıyla en geç 24 saat içinde yerine ulaşır. Operatör/Operatörlerden kaynaklanacak veri gönderimlerindeki gecikmelerden ve verinin gönderilememesinden Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir.

8.1.5.11. 1.5.15. Müşteri, kendisi tarafından alıcılara gönderilmek üzere hazırlanacak olan veri içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve içeriği hususunda, Hizmet Sağlayıcı'nın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Bu çerçevede Müşteri, verinin T.C. Kanunları ve yürürlükteki mevzuata, ahlaka, adaba, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, TC’nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini, aksi halde, söz konusu veriden kaynaklanan her türlü zarar ya da tazminat taleplerinden sorumlu olacağını, bu veriler nedeniyle Hizmet Sağlayıcı'nın maruz kalacağı her türlü hukuki anlaşmazlığın ve/veya tazminat taleplerinin muhatabının kendisi olduğunu, işbu sebeple Hizmet Sağlayıcı'nın herhangi bir tazminat ödemesi halinde, kendisine rücü edileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.1.5.12. 1.5.16. Müşteri, veri içerisinde kullandığı ulusal marka, siyasi parti adı gibi tescil edilmiş olan her türlü ad, unvan ya da markaların kullanılmasının ancak bu ad, unvan ya da markaların hak ve imtiyaz sahiplerinin yazılı izniyle mümkün olacağını bildiğini ve bu alanda dini, siyasi ya da ayrılıkçı ifadelerin kullanılmasına izin verilmeyeceğini bildiğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri bu hususun ihlali sonucu oluşabilecek her türlü uyuşmazlıkların tek muhatabı olduğunu, bu konu ile ilgili her türlü yasal sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Müşteri’nin veriler ile ilgili olarak doğacak her türlü tazminat taleplerinin tek muhatabı olduğunu, bu sebeple Hizmet Sağlayıcı‘nın uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı karşılamakla yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.1.5.13. 1.5.17. Müşteri, Hizmet Sağlayıcı’dan kredi kartı kullanarak online yada mail order yöntemi ile yaptığı alışverişlerde, kredi kartının çalıntı ve/veya sahte çıkması vb… durumlarda Hizmet Sağlayıcı’nın uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

1.6. Hakların Devri

Müşteri, bu servisi/ürünü/hizmeti Hizmet Sağlayıcı'nın onayı olmadan devredemez. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan Hizmet Sağlayıcı hiçbir şekilde sorumlu değildir. Devir işleminin gerçekleşebilmesi için servislerin/ürünlerin/hizmetlerin kalan süreleri yeni hizmet süresi olmak üzere, servis/ürün/hizmetin devredildiği gerçek/tüzel kişi ile Hizmet Sağlayıcı arasında yeni sözleşme yapılacaktır.

4